GDPR

I samband med ansökan om anslag insamlas personuppgifter för behandling.

De personuppgifter som samlas in är namn, adress, mail och telefonnummer till kontaktpersoner, om sökande är en privatperson kompletteras med uppgifter om bankkonto och eventuellt viss kompletterande personlig information som lämnas som stöd för ansökan. Personuppgiftsansvarig är Sparbanksstiftelsen Rekarne och du når oss här:

Sparbanksstiftelsen Rekarne, Organisationsnummer 818001-5003
Kyrkogatan 8
631 93 Eskilstuna

Telefonnummer: 0702-4227 33

E-postadress: info@sparbanksstiftelsenrekarne.se

Ändamålet med behandlingen är att administrera och besluta om din anslagsansökan, att kommunicera med dig gällande ansökan och sammanställa statistik.

Mer specifikt gällande ansökningen så sparas den information du angivit i vår databas, informationen behandlas inför beslut och därefter kommuniceras aktuellt beslut. Informationen i databasen används även för att sammanställa olika former av statistik över vilka som sökt anslag och vilka som erhållit anslag för att ge en bättre överblick samt utgöra grund för det fortsatta arbetet med anslagsansökningar. Viss kontroll av denna process görs även av vår revisor som därmed också kan behandla informationen.

Vid behandlingen kan personuppgifterna även komma att kontrolleras och kompletteras genom inhämtning av data från privata och offentliga register.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra din ansökan om anslag – för din organisation eller dig personligen – och fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar stiftelsen.

Mottagarna som tar del av dina uppgifter är Sparbanksstiftelsen Rekarnes styrelse och anställd personal samt våra biträden Viaduct AB som hanterar vårt system för bidragsansökningar, Danox AB, som är vår generella IT-leverantör samt Grant Thornton Sweden AB som är våra revisorer. Dessutom skickas viss övergripande information till stiftelsens huvudmän som då också är mottagare.

Uppgift om mottagna anslag med namn och i förekommande fall även bild kan också komma att publiceras i förvaltarberättelse och på stiftelsens webbplats för att synliggöra stiftelsens verksamhet. Då blir även hemsidans besökare och de som tar del av förvaltarberättelsen mottagare av information.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till stiftelsens bank och till myndigheter såsom Skatteverket för att stiftelsen ska kunna fullgöra ovan angivna förpliktelser enligt lag och avtal.

Personuppgifterna lagras bara så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen samt för att stiftelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag eller avtal. För närvarande gäller att vi måste spara materialet i sju år då vår bokföring måste sparas under en sådan tidsperiod. Vad gäller publiceringar på hemsidan över beviljade bidrag så finns uppgifterna kvar där så länge vi har ditt samtycke.

Önskar Du mer information om vilka personuppgifter som stiftelsen behandlar, kan Du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till stiftelsen på adressen ovan. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt rättelse av felaktig eller ofullständig adressuppgift. Återkallelse av samtycke genom återtagande av bidragsansökan (vilket måste ske skriftligen och egenhändigt undertecknat) kan också göras varvid uppgifterna i möjligaste mån ska raderas. Är Du missnöjd med hur stiftelsen behandlar Dina personuppgifter kan Du klaga hos tillsynsmyndigheten vilket i detta fall är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).