En positiv kraft i samhället

Sparbanksstiftelsen Rekarne vill vara en positiv kraft i samhället. Att bry sig om sin hembygd är en del av Sparbankens historia. Därför tar vi en aktiv del i samhället, både på egen hand och i samverkan med Sparbanken Rekarne.

Våra huvudsakliga uppgifter är rollen som hälftenägare till Sparbanken Rekarne AB och att bevara minnet av sparbanksidén.

Enligt stadgarna ska vi främja sparandet i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Vi ska även främja näringsliv, forskning/utbildning, idrott och kultur. Det gör stiftelsen genom att lämna anslag till projekt inom dessa olika områden.  

Sedan stiftelsens bildande 1996 har vi i delat ut anslag för över 220 miljoner kronor.

Om oss

Bakgrund

Sparbanksstiftelsen Rekarne bildades 1996 i samband med att sammanslagningen av de båda sparbankerna i Eskilstuna inleddes. Målet var att bilda en sparbank i Eskilstuna med egen styrelse och egen balansräkning. Enda möjligheten för Rekarne Sparbank att förvärva Eskilstuna Sparbank var att bilda ett bankaktiebolag och emittera aktier mot Sparbanken Sverige (numera Swedbank) så att ägarförhållandet blev 50/50 i det nybildade bankaktiebolaget. För det kapital som Rekarne Sparbank tillförde måste en formell juridisk ägare utses och det var så Sparbanksstiftelsen Rekarne föddes.

När sammanslagningen av Sparbanken Eskilstuna och Rekarne Sparbank var klar 1997 kom också erbjudandet 1998 att förvärva Föreningsbankens kontor i Eskilstuna. 2009 förvärvades Swedbanks kontor i Strängnäs och Mariefred. Banken bytte då namn till Sparbanken Rekarne AB.

Uppdrag
Sparbanksstiftelsen Rekarnes främsta uppgifter är att vara 50-procentig ägare till Sparbanken Rekarne, att förvalta Rekarnekapitalet samt att främja sparandet i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Förutom att främja sparandet ska stiftelsen också främja det lokala näringslivet, forskning/utbildning, idrott och kultur. Det görs genom att stiftelsen låter avkastningen på stiftelsens kapital verka inom kommunerna i form av anslag. Sammanlagt fördelar stiftelsen årligen ett antal miljoner kronor i anslag till olika verksamheter i våra kommuner.

Huvudmän
Huvudmännen är 40 till antalet och utses av stämman. En huvudman utses för fyra år.

Huvudmännen ska, förutom att utse stiftelsens styrelse, också vara ambassadörer för såväl stiftelse som bank. Huvudmännen ska tillsammans spegla närings- och arbetslivet inom bankens och stiftelsens verksamhetsområde.

Styrelsen
Styrelsen och styrelsens ordförande utses av stiftelsens huvudmän på stämman.

Styrelsen förvaltar stiftelsens tillgångar och övriga frågor enligt stiftelseförordnande och stadgar.

Beviljade anslag

Vi vill vara en positiv kraft i samhället och vårt verksamhetsområde är Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Sedan bildandet 1996 har vi delat ut över 200 miljoner kronor.

Här kan du läsa om några goda exempel på projekt vi stödjer inom näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.

Söka anslag

Har du en idé som du skulle vilja förverkliga? Välkommen att skicka in en ansökan om anslag för ditt projekt.

Ansökan gör du enkelt via ett ansökningsformulär som du hittar på länken nedan.

Styrelsemöte
Styrelsen sammanträder tio gånger om året. För att din ansökan skall kunna behandlas på nästa styrelsemöte måste den vara oss tillhanda klockan 17.00, 14 dagar före styrelsemötet.

Datum för höstens styrelsemöten

 • 24 sept (sista ansökningsdag 10 sept kl 17)
 • 22 okt (sista ansökningsdag 8 okt kl 17)
 • 26 nov (sista ansökningsdag 12 nov kl 17)
 • 17 dec (sista ansökningsdag 3 dec kl 17)

Nödvändiga uppgifter för att ansökan ska kunna behandlas

 • Sökandens/projektägarens namn, telefonnummer och eventuell mejladress
 • Projektansvarig, namn, adress, telefonnummer etc
 • Namn och telefonnummer till föreningens / organisationens ordförande eller motsvarande
 • Projektbeskrivning med projektets namn, syfte, projekttid och mål
 • Hållbarhet
  Vi behöver alla tillsammans tänka mer hållbart och för detta har världens länder tagit fram Globala mål med syfte att uppnå 4 övergripande saker.
  1. Avskaffa extrem fattigdom
  2. Minska ojämlikheter och orättvisor
  3. Främja fred och rättvisa
  4. Lösa klimatkrisen

  Detta är stora och fantastiska mål som kan kännas alltför stora och omöjliga att påverka men vi tror att om alla gör lite kommer förändringar att ske!
  Vi vill därför be er förening/organisation att fundera på hur Ni kan vara med och bidra? Kan ni t.ex minska er klimatpåverkan?
  Ha gärna en diskussion och svara sedan med max 50 ord.

 • Budget med intäkter och kostnader
 • Finansieringsplan med övriga tänkta finansiärer angivna till namn och belopp
 • Sökt belopp hos stiftelsen, inkl. moms
 • Ange kontonummer i Sparbanken Rekarne eller bankgironummer (endast ett av alternativen) för insättning av eventuellt beviljat anslag.

Observera att utbetalning av anslag ej kan ske till privatperson eller företag. Därför ska det i ansökan framgå en betalningsanvisning till föreningens/organisationens konto. Anslag som ej utbetalats inom ett år från beslutsdatum återförs till Sparbanksstiftelsen Rekarne.

Kontakta oss

Postadress
Kyrkogatan 8, 631 93 Eskilstuna

Telefon
0702-42 27 33

Epost
info@sparbanksstiftelsenrekarne.se

Vill du veta mer?
Du kan också kontakta oss direkt om du har frågor och funderingar.

Ordförande
Kerstin Ehn, 070-339 19 57

Vice ordförande
Mattias Nathanson, 070-666 65 83

Verkställande tjänsteman
Christina Wetterberg, 070-242 27 33

Sparbanken Rekarne

En lokal bank med ett lokalt hjärta

Sparbanken Rekarne har sitt verksamhetsområde i Eskilstuna och Strängnäs kommuner, precis som Stiftelsen.

Sparbanksstiftelsen Rekarne är tillsammans med Swedbank ägare till Sparbanken Rekarne AB.